Choď na obsah Choď na menu
 


 

Organizačná štruktúra

 


 

Obrázok

 

CF Elysium, s. r. o.  

zamestnáva v súčastnosti  

17zamestnancov, 

ktorí pracujú v jednotlivých

 oddeleniach.

               

 

 •   Oddelenie riaditeľstva: 

    

  Katarína Ontková a Marek Vancák      

   

 

 • zodpovedajú nielen za úspešné vedenie a celkový chod firmy,
 • ale aj za chod jednotlivých oddelení a vykonávanú prácu zamestnancov,
 • nesú zodpovednosť za splnenie prác a splnenie termínov
 • organizujú, rozdeľujú a prideľujú prácu jednotlivým oddeleniam
 • podpisujú dokumenty a majú podpisovú právomoc
 • riešia vzniknuté pracovné problémy
 • reprezentujú firmu, získavajú kontakty a nadväzujú na obchodné vťahy
 • musia byť pripravení zodpovedať na všetky otázky a riešiť
 • problémy, ktoré vzniknú v cvičnej firme
 • zodpovedajú za pripravenosť firmy na veľtrh

     

 

 • Oddelenie sekretariátu:

   

Tatiana Mardžejová

 

 • zodpovedá za presnú evidenciu všetkých dokladov a písomností
 • prideľuje poradové čísko písomnostiam
 • tvorí zápisnicu z porád
 • upravuje obchodné a úradné listy podľa formy
 • vybavuje telefonické hovory, faxové a e-mailové správy
 • zodpovedá za pripravenosť firmy na veľtrh z technickej stránky

      

 

 • Oddelenie personalistiky:

   

Andrea Velková (vedúca oddelenia)

 

Jana Krištanová, Monika Medveďová

 

(referentky)

 

 

 • zodpovedajú za presnú evidenciu všetkých dokumentov,           písomností
 • starajú sa o evidenciu zamestancov, zamestnaneckých písomností, dochádzky a pracovného času
 • uzatvárajú pracovné zmluvy pri prijímaní zamestnancov       
 • navrhujú a určujú výšku mzdy pre zamestnancov
 • styk so zdravotnou a Sociálnou poisťovňou
 • riešia porušenia procovného poriadku a ukončujú pracovný pomer

     

 

 • Oddelenie účtovníctva:     

 

 

Jaroslava Šalatová (vedúca oddelenia)

 

Jana Ondovčáková, Simona Svoreňová

 

(všeobecné účtovníctvo)

 

Nikola Petrášová (mzdové účtovníctvo)    

   

 

 • zodpovedajú za presné vedenie účtovných záznamov, zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov
 • zostavujú začiatočný účet súvahový
 • zostavujú hlavnú knihu - účtovanie všetkých účtovných prípadov na základo predložených dokladov
 • realizujú ročnú účtovnú uzávierku a závierku
 • vypočitavajú výsledok hospodárenia, vypočítavajú a účtujú mzdy
 • zostavujú konečný súvahový účet ziskov a strát

     

 

 • Oddelenie nákupu a predaja:   

   

Zuzana Walterová (vedúca oddelenia)

 

Pavol Kopko, Stanislav Valčo

 

(referenti nákupu)       

 

Ján Teliška (referent predaja)

 

 

 • zodpovedajú za relaizované nákupy pre firmu, evidenciu prijatého tovaru a za predaj produktov firmy
 • evidujú skladové zásoby
 • vystavujú písomnosti pri nákupe a predaji - objednávka, príjemka, výdajka, skladové karty
 • zostavujú a vypracúvajú sortiment tovaru firmy
 • zostavujú cenník, robia inventúru skladových zásob
 • vedú evidenciu dodávateľov, nadvôzujú kontakty s obchodnými partermi

 

     

 

 
 • Oddelenie marketingu a reklamy:

   

Ivana Madurová (vedúca oddelenia)

 

Erika Tkáčová (referentka propagácie)

 

Pavol Michalov (referent prezentácie)

 

 

 

 • zodpovedajú za celkový imidž firmy a marketingovej stratégie firmy
 • tvoria nové myšlienky, predkladajú návrhy
 • navrhujú firemnú pečiatku, spracúvaju prezentačný katalóg
 • spracúvajú vizitky a menovky s logom firmy
 • zostavujú reklalmné darčeky a propagačné materiály
 • tvoria, zostavujú a realizujú reprezentačný stánok na veľtrhu
 • vyrábajú vlastnú webovú stránku firmy a robia jej pravidelnú aktualizáciu
 
 

     

 

Konzultankou firmy je pani profesorka

 

Ing. Mária Kostelniková